د بازار حالت:

تړل شوی,یک شنبه 05 اپریل 2020, 02:15:43 AM

د SVGEX تبادله

ضمانات...
18
ډیری ډالر
$0.15B
د ونډې والی
1.5B
تجارت
2268
BDE 0.380